>> Pedagog specjalny <<
REWALIDACJA i ZESPOŁY ds. pomocy p-p
REWALIDACJA przysługuje każdemu uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To rodzaj dodatkowych zajęć - rozwijających, wspomagających, wspierających. W Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku prowadzą je specjaliści, posiadający kwalifikacje stosowne do potrzeb niepełnosprawnego ucznia, w tym pedagog specjalny. 


 Słowo REWALIDACJA oznacza z łaciny: re – znów oraz validus – mocny. Należy je więc rozumieć jako WZMACNIANIE osoby z niepełnosprawnością.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest:
-maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka,  
-jak największego usamodzielnienia ucznia,
-rozwijanie mocnych stron, 
-usprawnianie najsilniejszych funkcji, 
-korygowanie stwierdzonych zaburzeń, 
-dynamizowanie rozwoju poprzez wykorzystywanie naturalnych sytuacji i aranżowanie przestrzeni do rozwijania i ćwiczenia umiejętności. 

Szczególną uwagę zwraca się na:
-indywidualizację, czyli dostosowanie się do potrzeb i możliwości dziecka, 
-normalizację życia, czyli zastosowanie środków, które umożliwią dziecku uczestnictwo w życiu społecznym na równi z osobami bez niepełnosprawności, 
-współpracę z rodzicami w procesie rewalidacji, 
-nastawienie na samodzielność ucznia - wspieranie, a nie wyręczanie.

Niektóre metody pracy z uczniem w rewalidacji:
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poprzez zróżnicowane zabawy i ćwiczenia, która pozwala na doświadczanie własnej osoby w relacjach z innymi,
-Programy Aktywności Knillów – rozwijające świadomość ciała oraz kompetencje komunikacyjne,
-Edukacja przez ruch, Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana, program  wykorzystujący ruch i rytm, rozwijający procesy poznawcze i percepcję,
-metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej – pozwalające rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne,
-metody rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, np. trening słuchowy, wychowanie słuchowe, 
-Program Rozwoju Percepcji Wzrokowej M. Frostig – szczególnie ważne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sensorycznymi,
-metody rozwijające kompetencje społeczne, np. trening umiejętności społecznych,
-arteterapia i animaloterapia.


ZESPOŁY ds. POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ:


ZESPÓŁ ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej powstaje dla każdego uczniaktóry posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ma on szereg zadań, które realizuje zgodnie z planem pracy Zespołu przez cały rok szkolny. Do Zespołu należą wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia w danym roku szkolnym, jego wychowawca oraz specjaliści szkolni.


Jak powstają Zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora wszystkich Zespołów, którym w ZSM-E jest pedagog specjalny. Do zadań koordynatora należy ustalanie terminów spotkań zespołu, zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu dyrektora i wszystkich członków, prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i powiadamianie rodziców ucznia o terminie spotkania Zespołu, w tym umożliwienie im udziału w spotkaniu. 


DO ZADAŃ Zespołów należy:

- ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- określenie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

- opracowanie IPET-ów dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny), ,

- określenie działań wspierających rodziców ucznia,

w zależności od potrzeb określenie zakresu współdziałania z poradniami specjalistycznymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

- dokonując oceny Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem,

- Zespół może być zwołany dodatkowo w każdym przypadku, kiedy zaistnieje potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

- dokonując oceny śródrocznej, Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem,

- Zespół co najmniej dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia),

- Zespół dokumentuje ustalenia podjęte na posiedzeniu – spisuje Protokół ze spotkania.


Jak odbywają się spotkania Zespołu i prowadzona jest wymiana informacji:

W naszej szkole Zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą:

-stały kontakt i bieżącą wymianę informacji o uczniach na platformie classroom, gdzie utworzone są indywidualne karty Zespołów dla każdego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- posiedzenia Zespołów odbywają się on-line na platformie MEET poprzez classroom, w terminach ustalonych przez koordynatora, z dbałością o umożliwienie udziału wszystkim członkom Zespołów.

Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek