>> Pedagog specjalny <<
PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny jest nauczycielem, diagnostą i terapeutą uczniów o szerokim spektrum niepełnosprawności. 

Pedagog specjalny powinien posiadać wiele ważnych cech i umiejętności, jak:

- odznaczać się dużym optymizmem i cierpliwością, gdyż w pracy z niepełnosprawnymi wszelkie postępy wymagają czasu, często są odroczone, a cierpliwy pedagog pracuje w taki sposób, aby zapobiegać zniechęcaniu się dziecka,

- stwarzać swobodną i pogodną atmosferę, która wyzwoli w uczniu chęć brania udziału w zajęciach rewalidacyjnych, 

- wzbudzać inicjatywę ucznia i chęć samodzielnego działania, 

- wzmacniać! wzmacniać! wzmacniać! poprzez pochwały, nagrody i docenianie najdrobniejszych sukcesów,

- mieć kilka intuicyjnych cech, tj. : empatię, wyrozumiałość, wrażliwość na potrzeby innych,

- reprezentować właściwą postawę wobec osób niepełnosprawnych, czyli  wyjątkową przychylność dla dzieci niepełnosprawnych, które często tracą wiarę we własne siły i możliwości.ZADANIA:

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.

Współpraca ma dotyczyć:

1)  rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

2)  prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

 • mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

3)  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

4) określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

współpraca z zespołem mającym opracować IPET

Współpraca dotyczy nie tylko opracowania, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

Wsparcie ma dotyczyć:

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy pomocy dla:

 • rodziców,
 • uczniów,
 • nauczycieli

współpraca z innymi podmiotami

Ma ona odbywać się w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny będzie współpracował z:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • asystentem edukacji romskiej,
 • pomocą nauczyciela,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym.

przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej

Propozycje mają dotyczyć doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.


Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek