>> Pedagog specjalny <<
STYPENDIUM PKP PLK SA.

Strona dedykowana jest uczniom klas 2 - 5 w zawodzie: 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


1. Program stypendialny, skierowany jest do uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, którzy kształcą się "z pasją" w zawodzie Technik transportu kolejowego.

2. O stypendium może ubiegać się uczeń, który ukończył 1 rok nauki oraz spełnia poniższe kryteria:

- średnia ogólna z wszystkich przedmiotów na poziomie minimum 3,8

- średnia z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 3,5

- nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z żadnego przedmiotu zawodowego

- został pozytywnie zarekomendowany przez Szkołę

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydanym na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Stypendium przyznawane jest na semestr szkolny, wypłacane w trybie miesięcznym, po semestralnej (pozytywnej) rekomendacji Szkoły. Łączny okres wypłat w roku szkolnym to 10 miesięcy (nie obejmuje wakacji letnich).

4. Stypendysta może otrzymać stypendium w następującej wysokości:

- w drugim roku nauki - 250zł miesięcznie

- w trzecim roku nauki - 350zł miesięcznie

- w czwartym roku nauki - 450zł miesięcznie

- w piątym roku nauki - 550zł miesięcznie.

5. Dodatkowo, na koniec każdego roku szkolnego, Stypendysta który uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych w przedziale 4,0 - 5,0 otrzyma bonus w postaci 500zł, zaś w przypadku średniej powyżej 5,0 - otrzyma bonus w wysokości 700zł.

6. Stypendysta zobowiązany jest do podjęcia pracy w Spółce PKP PLK w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od ukończenia szkoły i pozostania w zatrudnieniu przez okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku nieprzepracowania przez Stypendystę wskazanego okresu, i rozwiązania stosunku pracy z winy Stypendysty, jest on zobowiązany zwrócić koszty wypłaconego stypendium.

7. Stypendysta zobowiązany jest do zdania egzaminów zawodowych (ewentualnych egzaminów poprawkowych). Jeżeli ostatecznie nie uzyska pozytywnego wyniku z egzaminów zawodowych, zobowiązany jest do zwrotu kwoty pobranego stypendium.Wnioski dla kandydatów  wydaję osobiście w gabinecie, serdecznie zapraszam.

Nabór do programu odbywa się raz w roku szkolnym (w czerwcu, po wystawieniu ocen końcowych należy PILNIE przyjść i zgłosić kandydaturę). Termin przyjmowania wniosków maksymalnie do 3 dni roboczych przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego. Niepełnoletni uczniowie muszą przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym.

Więcej informacji udzielam w gabinecie. W przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązkowy jest kontakt (i pisemna zgoda) ze strony rodzica/opiekuna prawnego ucznia.


Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek