>> Pedagog specjalny <<
STYPENDIUM PKP INTERCITY SA.

strona dedykowana jest uczniom klas 2-5 w zawodzie:

 TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


ZASADY

programu stypendialnego

 fundowanego przez „PKP Intercity” S.A.


część 1 

1. Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie Fundatorowi wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie przez Fundatora miesięcznych stypendiów tym Uczniom, którzy spełnią warunki przewidziane w Regulaminie do uzyskania stypendium .

2. Stypendysta ma możliwość zaproponowania Fundatorowi stanowiska, na którym chciałby zostać zatrudniony po ukończeniu nauki.

3. Programem stypendialnym mogą być objęci Uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych i piątych.

Kryteria wejścia do programu:
   1. średnią ogólną ocen na poziomie minimum 3,0 (w skali ocen od 1 do 6)

   2. średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w skali ocen od 1- 6)

   3. oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2)

   4. ocenę z zachowania co najmniej poprawną.

   5. został zarekomendowany przez Szkołę w ramach ustalonych przez Fundatora limitów liczby Stypendystów

   6. odbył rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem Fundatora i uzyskał wynik pozytywny

   7. posiada wymaganą zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, uzyskanym w czasie badań lekarskich wykonywanych przy przyjęciu do szkoły na wybrany kierunek

   8. wykazuje chęć i gotowość do nawiązania współpracy z Fundatorem – potwierdzone w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Fundatora do Programu Stypendialnego.

   9.  W przypadku zgłoszenia przez Szkołę większej liczby Uczniów kwalifikujących się do przyznania stypendium niż ustalony przez Fundatora limit, Fundator dokona wyboru spośród Uczniów z najwyższą średnią ocen oraz najwyżej ocenionych przez przedstawicieli Fundatora podczas rozmów kwalifikacyjnych.

   10. Stypendium jest przyznawane Uczniowi w okresie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Stypendysta został zakwalifikowany przez Fundatora do Programu Stypendialnego, do dnia 30 czerwca ostatniego roku nauki Stypendysty w Szkole zgodnie z ustalonym programem nauki.

   11. Podstawą do wypłaty stypendium jest zawarcie pomiędzy Fundatorem i Uczniem (lub jego rodzicem/opiekunem prawnym, jeśli uczeń nie ukończył 18 roku życia).

Część 2
 1. Fundator może przyznać stypendium w następującej wysokości:

  1. 300 zł miesięcznie – w drugim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

  2. 400 zł miesięcznie – w trzecim roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

  1. 500 zł miesięcznie – w czwartym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym;

  2. 600 zł miesięcznie – w piątym roku nauki Stypendysty w Szkole na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym.

 1. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie, do 10-go dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę w Kwestionariuszu Stypendysty.


Część 3

 1. Stypendysta zobowiązany jest do:

  1. utrzymania przez cały okres wypłaty stypendium warunków w zakresie ocen, odpowiednio na zakończenie każdego semestru w roku szkolnym i na   zakończenie każdego roku szkolnego

  2. posiadania niepogorszonej zdolności fizycznej i psychicznej w stosunku do zaświadczenia lekarskiego

  3. dążenia do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce

  4. wspierania Fundatora w budowaniu pozytywnego wizerunku Spółki w środowisku szkolnym

  5. uzyskania promocji do klasy programowo wyższej odpowiednio na zakończenie każdego roku szkolnego

  6. uzyskania zgody Fundatora na podejmowanie w okresie obowiązywania Umowy pracy na podstawie umowy o pracę, stażu lub współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, na rzecz podmiotu na rynku pracy innego niż Fundator i Zakłady Fundatora

  7. ukończenia Szkoły i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  8. zgłoszenia gotowości podjęcia pracy u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora lub zawarcia umowy w celu realizacji kursu albo szkolenia zawodowego  w terminie nie dłuższym niż do 1 września roku, w którym Stypendysta powinien ukończyć naukę w Szkole

  9. podjęcia pracy u Fundatora lub w Zakładzie i przepracowania okresu wskazanego w umowie (nie dłużej niż 33 m-ce).


Część 4

 1. Fundator może wstrzymać stypendium lub rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Szkoły:

  1. gdy Stypendysta przerwie naukę w Szkole

  2. gdy Stypendysta przerwie naukę na kierunku objętym Programem stypendialnym

  3. gdy Stypendysta w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy nie spełni lub przestanie spełniać warunki umowne

  4. gdy Szkoła wystąpi do Fundatora o cofnięcie stypendium z innych powodów wskazanych przez Szkołę

  5. gdy Stypendysta działa na niekorzyść Fundatora,

  6. gdy Stypendysta nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej.

 2. Szkoła ma obowiązek niezwłocznego informowania Fundatora o zaistnieniu powyższych  przesłanek.

Część 5
 1. Fundator zastrzega sobie prawo rezygnacji z prowadzenia programu stypendialnego bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Szkołę i Stypendystę (rodziców/opiekunów prawnych Stypendysty). W takim przypadku Fundatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. W przypadku rozwiązania Umowy Fundator wypłaca stypendium tylko za pełne miesiące, w których Stypendysta miał prawo do stypendium.

 3. Fundator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu programu stypendialnego, o czym niezwłocznie poinformuje Szkołę i Stypendystę. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich wprowadzenia do Regulaminu.

 :inne informacje dotyczące Regulaminu można uzyskać w rozmowie w gabinecie pedagoga.


Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek