>> Pedagog specjalny <<
STYPENDIUM ARTECH SP. ZOO.


Strona dedykowana jest uczniom klas 3-5 w zawodzie: 

TECHNIK MECHANIK


 1. ARTECH Rybnik Sp. z o.o. zwana dalej Fundatorem, której właścicielem jest pan Piotr Chwołka, nawiązuje na czas nieokreślony współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku w zakresie:

  a) realizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkoły na terenie Spółki ARTECH - maksymalnie do 5 uczniów w każdym naborze, z tym, że liczba dostępnych miejsc jest corocznie definiowana przez pana Piotra Chwołkę, w zależności od możliwości kadrowych;

  b) realizacji programu stypendialnego, skierowanego do 2 najlepszych uczniów w określonych kierunkach kształcenia, tj. Technik Mechanik w Technikum Nr 2.

 2. Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków, złożonych przez szkołę (załącznik nr 1 do regulaminu).

 3. Podstawą do wypłaty stypendium jest Umowa z uczniem pełnoletnim lub niepełnoletnim za zgodą rodzica. Umowę przygotowuje szkoła (załącznik nr 2 do regulaminu).

 4. Fundator zaprzestaje wypłaty stypendium na wniosek szkoły, w przypadku, gdy:

  a) w ocenie szkoły zachowanie ucznia jest nieadekwatne do tego, jakie wymagane jest od osób wyróżnianych i kreujących dobry wizerunek szkoły itp.;

  b) w określonym semestrze uczeń nie utrzymał wymaganych kryteriów związanych z wynikami w nauce.

 5. O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

  a) ukończył 1 rok nauki na kierunku objętym programem stypendialnym;

  b) uzyskał średnią ogólną z wszystkich przedmiotów na poziomie minimum 3,2

  c) uzyskał średnią ocena z samych przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 3,5

  d) uzyskał co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

 6. Stypendium przyznawane jest na semestr szkolny, wypłacane w trybie miesięcznym na rachunek bankowy stypendysty, podany we wniosku aplikacyjnym.

 7. Łączny okres wypłaty stypendium nie jest dłuższy niż 10 miesięcy w roku szkolnym (okres wakacji letnich: nie dotyczy).


 1. Stypendium wypłacane jest na koniec każdego miesiąca, tzn. na 30 dnia miesiąca.

 2. Stypendyści otrzymują stypendium w następującej wysokości:

  a) w drugim i trzecim roku nauki – 250zł netto miesięcznie;

  b) w czwartym i piątym roku nauki – 350zł netto miesięcznie.

 3. Dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego, stypendyści, którzy w całym roku szkolnym spełnili wymagania ujęte w pkt. 5 niniejszego regulaminu, otrzymują bonus wakacyjny w wysokości 500zł netto jednorazowo.

 4. W przypadku większej liczby uczniów kwalifikujących się do przyznania stypendium niż zakładany przez Spółkę limit, szkoła zobowiązana jest do dokonania wyboru zgodnie z liczbą przyznanych limitów, biorąc w szczególności pod uwagę:

  a) najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych;

  b) udział ucznia w konkursach lub olimpiadach zawodowych;

  c) aktywny udział ucznia w życiu szkoły (samorząd, akcje społeczne, uroczystości szkolne, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe itp.);

  d) rekomendacja/opinia nauczycieli uczących;

  e) inne czynniki, wskazujące na wyróżniającą postawę uczniowską.

 5. Szkoła ma obowiązek pilnego poinformowania Spółki o konieczności wstrzymania wypłaty stypendium w szczególności, gdy stypendysta:

  a) przerwał naukę w szkole;

  b) przerwie naukę na kierunku objętym programem stypendialnym.

 6. Fundator nie jest zobowiązany zapewnić zatrudnienie stypendystom, jaki stypendysta nie jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy u Fundatora. Jest to kwestia umowna pomiędzy Fundatorem i stypendystą.

 7. Fundator zastrzegany sobie prawo zmiany programu stypendialnego bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec następnego miesiąca, o czym poinformuje szkołę i stypendystów w miesiącu poprzedzającym, najpóźniej do 15 dnia miesiąca.

 8. Fundator zastrzega sobie prawo do wycofania się z programu stypendialnego bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec bieżącego semestru szkolnego.

 9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek